Αξιολόγηση Απόδοσης

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης είναι ένα καθημερινό “εργαλείο” το οποίο εφαρμόζεται από αιώνων ανεπίσημα αλλά ενσυνείδητα, ενώ στα τελευταία 50 χρόνια έχει λάβει τη μορφή επίσημης και προκαθορισμένης συνήθως γραπτής διαδικασίας. Ο σκοπός του “εργαλείου” ήταν πάντα να μεγιστοποιεί την ποιότητα και ποσότητα ενημέρωσης από και προς την ιδιοκτησία και τους εργαζομένους αντίστοιχα, προκειμένου να βελτιώνεται η απόδοσή τους.

 

Μιας και αυξήσεις μισθών, έκτακτες αμοιβές παραγωγικότητας, υπερωρίες, λοιπές παροχές έχουν μάλλον εξαφανιστεί καθολικά στη χώρα, η μόνη λύση στις μέρες μας να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων μέσω της ανθρώπινης εργασίας, είναι η συχνή επικοινωνία της διοίκησης με τους εργαζομένους, η εγκαθίδρυση ενός σταθερού και επίσημου μοντέλου διαλόγου μαζί τους με προφανή και για τις δύο πλευρές οφέλη.

 

Υλοποιούμε προγράμματα αξιολόγησης της απόδοσης για επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τη διοίκηση και τα στελέχη στην εφαρμογή τους. Τα δικά σας κέρδη, δική μας μέριμνα!

 

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας: Επικοινωνία

 

 

Δείτε επίσης αποσπάσματα σεμιναρίων διοίκησης προσωπικού εδώ 
Δείτε περισσότερες υπηρεσίες μας πατώντας εδώ

 

 Performance Evaluation performance appraisal consultants

 

Performance evaluation is a daily "tool" used for centuries informally, while in the last 50 years has taken the shape of a formal and commonly prescribed written procedure. 

 

The purpose of the "tool" has always been to maximize the quality and quantity of information to and from the management and employees respectively, in order to improve their performance.

 

The latter, even if not affecting the employee himself, is very likely to touch the family members to thereby reduce the total family income. The moral of society and therefore the workforce affected very significantly, which leads to productivity reduction.

 

Since wage increases, extraordinary productivity pay, overtime, other benefits are probably extinct in the country, the only solution nowadays to increase business productivity through human labor, is the frequent communication beteween management and employees, the establishment of a stable and formal dialogue model together with obvious for both sides benefits.

 

We deliver performance evaluation programs for businesses, supporting the administration and the staff in their implementation. Your profits, our purpose!

 

Contact us by pressing here

  

 
See more services by pressing here

 

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1